google0e9ce73af83f41dd.html
top of page

Privacycharter

Preambule

Maison'Net leeft de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens na, evenals de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG).


Maison'Net hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens die zij als verwerkingsverantwoordelijke moet verwerken in het kader van haar activiteiten.

In het kader van dit reglement kan elke persoon informatie krijgen over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Het heeft ook bepaalde rechten bij het beheer van zijn gegevens op internet.

Het doel van dit beleid is om uitvoering te geven aan de informatie- en transparantieverplichtingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) voorziet. Het is meer specifiek bedoeld om de werknemers, klanten en / of gebruikers van dienstencheques van Maison'Net te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens, over het doel van deze verwerking en over de duur van de verwerking.

Daarnaast moet u er meer over weten.

BEGRIPPEN

In deze regeling worden de volgende begrippen gebruikt:

Persoonsgegevens : alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Bijvoorbeeld: naam, rijksregisternummer, adres, gezinssamenstelling, beoordelingen, medische attesten, lidmaatschap van een vakbond.

Verwerking : (alle) actie (s) op persoonsgegevens.

Bijvoorbeeld: opslaan, verzamelen, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verzenden, verspreiden, verzenden, wissen, verwijderen van persoonsgegevens.

Gegevensbeheerder : natuurlijke of rechtspersoon, instelling, dienst of elke andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Bijvoorbeeld: de werkgever

Onderaannemer : natuurlijke of rechtspersoon, instelling, dienst of elke andere instantie die persoonsgegevens verwerkt voor de verantwoordelijke.

Bijvoorbeeld: het sociaal secretariaat erkend voor werkgevers mbt salarisverwerking, dienstverleners op zoek naar de juiste kandidaat.

Daarnaast moet u er meer over weten.

OP WIE IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens:

Mensen die hebben gesolliciteerd op een vacature of die ongevraagd hebben gesolliciteerd;

Werknemers, leerlingen, stagiaires en vrijwilligers; en

Mensen met wie Maison'Net een werk-, stage- of leercontract heeft afgesloten dat inmiddels is beëindigd.


In deze verordening worden deze personen aangeduid als “betrokkenen”.

Daarnaast moet u er meer over weten.

CONCREET BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De belanghebbende heeft recht op de volgende informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke is Maison'Net bvba, gevestigd te Oudergemlaan 146, 1040 Etterbeek.

1. Gegevensverzameling

We verzamelen informatie wanneer je naar een bureau komt om klant of huishoudster te worden, maar ook wanneer je je op onze site registreert om te solliciteren naar een baan als huishoudster of om een ​​verzoek in te dienen als potentiële klant. De verzamelde informatie omvat uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres.

Bovendien ontvangen en registreren we automatisch informatie van uw computer en browser, inclusief uw IP-adres, uw software en hardware en de pagina die u opvraagt. Deze informatie wordt verzameld door cookies die uw ervaring op onze website vergemakkelijken en ons helpen onze tools te verbeteren. Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, nodigen wij u uit om ons Cookiebeleid te raadplegen: http://www.maison-net.be/cookies

Welke gegevens precies op de website:
1.1 Tijdens een bezoek aan de site

De taal van uw browser
Uw ip-adres
Uw strijkservice ter plaatse
De bezochte pagina's
De duur van paginabezoeken
De duur van het locatiebezoek
Trefwoorden die worden gebruikt om de site binnen te gaan

Daarnaast moet u er meer over weten.

1.2 Via het contactformulier

Voornaam
Naam
Land
E-mail
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer

Daarnaast moet u er meer over weten.

1.3 Via het “JOB” -formulier
Voornaam
Naam
Land
E-mail
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer
Bezit van de activa-kaart
CV en sollicitatiebrief

2. Het doel van de verwerking

Alle informatie die we van u verzamelen, kan worden gebruikt om:

  • Personaliseer uw ervaring en voldoe aan uw individuele behoeften

  • Zorg voor gepersonaliseerde advertentie-inhoud

  • Verbeter onze website

  • Verbeter de klantenservice en uw ondersteuningsbehoeften

  • Neem per e-mail contact met u op

  • Een wedstrijd, promotie of enquête beheren

  • Los een conflict op

  • Ga verder met de betaling van salarissen en andere administratieve handelingen

3. Herkomst van persoonsgegevens

Wanneer een klant contact opneemt met Maison'Net bvba of een van zijn agentschappen, zijn de initiële gegevens meestal afkomstig van de betrokken persoon. Een klant kan ook gecontacteerd worden door Maison'Net voor prospectiedoeleinden wanneer de initiële gegevens niet verkregen zijn van deze klant maar van vele andere mensen die Maison'Net zijn contactgegevens hebben gestuurd. Als onderdeel van de relatie met Maison'Net zal de klant hem aanvullende informatie verstrekken (bv. De informatie die nodig is voor de te leveren diensten). Indien de klant Maison'Net niet de door de wet of het contract vereiste informatie verstrekt, kan deze laatste besluiten het contract niet aan te gaan of zelfs te beëindigen. Als de klant geen andere informatie verstrekt, profiteert hij mogelijk niet van gerelateerde voordelen. Als een klant bijvoorbeeld zijn e-mailadres niet met Maison'Net wil delen, zal hij / zij geen van de elektronische nieuwsbrieven van Maison'Net ontvangen. Maison'Net kan ook gegevens over een klant ontvangen van andere klanten, onze leveranciers of, meer in het algemeen, andere mensen met wie de klant deze gegevens moet uitwisselen als onderdeel van zijn relatie met Maison. ”Net.

4. Openbaarmaking aan derden

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden. Dit omvat geen vertrouwde derde partijen die ons helpen onze website te beheren of zaken te doen, zolang die partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden.

Wij zijn van mening dat het nodig is om informatie te delen om onderzoek te doen, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze algemene voorwaarden. Gebruik, of wanneer vereist door wet.

Niet-privé-informatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik.

5. Bewaartermijn van gegevens

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt.

In overeenstemming met de hieronder uiteengezette principes, zullen we persoonlijke gegevens verwijderen zodra het niet langer nodig is om de doeleinden beschreven in dit privacybeleid te vervullen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is voor andere fundamentele doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het naleven van onze wettelijke verplichtingen, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting.

De persoonlijke gegevens van de klant worden door Maison'Net bewaard voor ten minste de duur van het contract dat we met u hebben en elke daaropvolgende periode, zoals vereist door de wet of toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving; (ii) voor de wettelijke bewaartermijn voor belasting- of boekhoudkundige documenten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; (iii) zolang dit nodig is voor de verdediging en handhaving van de rechten van Maison'Net in gerechtelijke procedures.

6. Informatiebescherming

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. We beschermen uw gegevens ook offline. Alleen werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. Computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, worden in een beveiligde omgeving bewaard.

7. Uw rechten

Binnen de grenzen die door de toepasselijke wetgeving worden bepaald, hebt u de volgende rechten:

7.1 Toegang tot persoonlijke gegevens

De betrokkene heeft het recht om kennis te nemen van de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, evenals de specifieke kenmerken van de verwerking, inclusief het doel van de verwerking van dergelijke gegevens.

Daarnaast moet u er meer over weten.

7.2 Correcties of verwijdering van gegevens

De betrokkene kan eisen dat onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben zo snel mogelijk worden gecorrigeerd of aangevuld.

Het kan vereisen dat persoonsgegevens die op hem betrekking hebben zo snel mogelijk worden gewist wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, wanneer er geen legitiem doel meer is voor de verwerking., Wanneer de betrokkene zich heroverweegt zijn toestemming voor de verwerking van bepaalde gegevens en de verantwoordelijke kan zich niet beroepen op een ander legitiem doel voor de verwerking.

7.3 Beperking van gegevensverwerking

De betrokkene kan de beperking van de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens eisen wanneer hij de juistheid van deze gegevens betwist (beperking gedurende de periode die toelaat de juistheid van de gegevens te verifiëren) of zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (in overeenstemming met in punt 8.4).

7.4 Bezwaar tegen gegevensverwerking

Afgezien van de persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de contractuele of wettelijke verplichtingen van Maison'Net, kan de betrokkene te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.

7.5 Overdraagbaarheid van gegevens

De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die hij aan de verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat te ontvangen, en heeft het recht om deze gegevens naar een andere verantwoordelijke te verzenden. Dit recht is alleen beschikbaar als de verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd.

Daarnaast moet u er meer over weten.

7.6 Intrekking van toestemming

Wanneer de rechtmatigheid van de gegevensverwerking is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, heeft de betrokkene het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. De verwerking van deze gegevens vóór het intrekken van de toestemming blijft geldig.

8. Implementatie van de rechten van betrokkenen

Wanneer we uw gegevens verwerken voor het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. We kunnen uw gegevens echter blijven verwerken nadat we een billijke balans hebben gevonden tussen uw belangen en die van Maison'Net.

Als u een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

  • Telefonisch op 02/580 06 85 met vermelding dat uw verzoek betrekking heeft op privacy;

  • Per mail op info@maison-net.be


U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, hetzij per post in de Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, hetzij per e-mail op contact@apd-gba.be of telefonisch op +32 2274 48 00.

9. Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

We gebruiken het door u opgegeven e-mailadres om u bestelinformatie en updates, af en toe bedrijfsnieuws, gerelateerde productinformatie, enz. Te sturen. Als u zich op enig moment wilt afmelden en geen e-mails meer wilt ontvangen, vindt u onderaan elke e-mail gedetailleerde instructies voor uitschrijven.

bottom of page