google0e9ce73af83f41dd.html
top of page

Wettelijke vermeldingen en

Servicevoorwaarden

Artikel 1: object

Het doel van deze “algemene gebruiksvoorwaarden” is om wettelijke kaders te bieden voor de levering van diensten op de Maison'Net-website en het gebruik ervan door “de Gebruiker”.

De algemene gebruiksvoorwaarden moeten worden aanvaard door elke gebruiker die toegang wenst tot de website. Toegang tot de Website door de Gebruiker betekent acceptatie van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Daarnaast moet u er meer over weten.

- In geval van niet-aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden bepaald in dit contract, moet de gebruiker afzien van de toegang tot de diensten die door de website worden aangeboden.

- De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen.

- Indien een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing is of in strijd is met een dwingende wettelijke bepaling, heeft deze niet-toepasbaarheid geen invloed op de geldigheid of toepasselijkheid van de overige bepalingen.

- Deze voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de Website en moeten worden aangevuld door de algemene voorwaarden en het Privacybeleid van de Onderneming, die volledig van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen de Onderneming en gebruikers van de Website.

Artikel 2: JURIDISCHE KENNISGEVING

De MAISON'NET-website wordt beheerd door Maison'Net sprl (hierna "het bedrijf"),
waarvan de hoofdzetel is gevestigd te 1140 Brussel, Genèvestraat 175 bte 10,
geregistreerd bij de ECB onder nummer 0874760351
en geregistreerd onder het volgende goedkeuringsnummer: 01730.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Door de website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden (hierna de "gebruiksvoorwaarden") zonder voorbehoud en gaat u ermee akkoord zich eraan te houden.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Artikel 3: DEFINITIES

Het doel van deze clausule is om de verschillende essentiële voorwaarden van het contract te definiëren:

- Gebruiker: met deze term wordt elke persoon bedoeld die de site of een van de diensten die door de website worden aangeboden, gebruikt.

- Gebruikersinhoud: dit zijn de gegevens die door de gebruiker binnen de website worden verzonden.

- Lid: de Gebruiker wordt lid bij identificatie op de Website.

- Gebruikersnaam en wachtwoord: dit is alle informatie die nodig is om een ​​gebruiker op de website te identificeren. De gebruikersnaam en het wachtwoord geven de gebruiker toegang tot diensten die zijn gereserveerd voor leden van de website. Het wachtwoord is vertrouwelijk.

Artikel 4: TOEGANG

De site geeft de gebruiker gratis toegang tot de volgende diensten:

- Bij de presentatie van de schoonmaakdiensten die het bedrijf aanbiedt

- Uitleg en verwijzing naar de papieren formulieren en de online registratielink met betrekking tot registraties op Sodexo om dienstencheques te kunnen bestellen

- Boek thuishulp

- Online aanmelden

- Neem contact op met het bedrijf via het contactformulier

- Beheer uw professionele account (thuishulp)

- Beheer uw persoonlijke account

- De aangifte van afwezigheid / vakantie

- Beheer van rampen.

De website is overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de Gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (computerhardware, software, internetverbinding, enz.) Zijn voor hun rekening.

Het bedrijf stelt alles in het werk om, voor zover mogelijk, toegang tot de website te verzekeren.

Deze toegang kan echter onderbroken worden, in het bijzonder in geval van onderhoud en actualisering, in geval van storing of om andere technische redenen.

Het bedrijf wijst daarom alle verantwoordelijkheid af in geval van storingen, onderbrekingen of fouten op de website, evenals voor de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

Artikel 5: INTELLECTUELE EIGENDOM

De website, inclusief de teksten, structuur, lay-out, grafische componenten, presentatie, logo's, software en alle andere mogelijke elementen op de website, worden beschermd door de rechten van intellectuele eigendom van het bedrijf, zijn mogelijke leveranciers of partners. Deze intellectuele eigendomsrechten betreffen onder meer, zonder dat deze opsomming uitputtend is: auteursrechten, naburige rechten, rechten met betrekking tot databanken en merkrechten.

Andere product- of bedrijfsnamen die op de website worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de begunstigde of van het bedrijf, is het de gebruiker verboden de informatie, software, producten of diensten die zijn verkregen van, te wijzigen, kopiëren, verspreiden, communiceren, vertalen, verspreiden, reproduceren, publiceren, licentiëren, toewijzen of verkopen. deze sites. Het is ook verboden om werken te maken die zijn afgeleid van de bovengenoemde elementen.

Artikel 6: VERANTWOORDELIJKHEID EN OVERMACHT

De informatiebronnen, producten en diensten die op de website worden gepresenteerd, worden als betrouwbaar beschouwd. De Vennootschap geeft echter geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of actualisering van de informatie die op de Website wordt aangeboden. De informatie op de website is alleen voor informatieve doeleinden. Dus alleen de gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de informatie en inhoud van deze website.

De gebruiker zorgt ervoor dat zijn wachtwoord geheim blijft. Elke openbaarmaking van het wachtwoord, in welke vorm dan ook, is verboden.

Elk gebruik van de dienst door de gebruiker dat direct of indirect tot schade leidt, moet worden vergoed ten gunste van de website.

Een optimale garantie van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzonden gegevens wordt niet gegarandeerd door de website. De site verbindt zich er echter toe om alle nodige middelen te gebruiken om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens zo goed mogelijk te garanderen.

De site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of het onvoorziene en onoverkomelijke feit van een derde partij. Bijgevolg kan de Vennootschap niet in het bijzonder verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van contracten die zijn gesloten via toegang tot haar Website, of voor het niet beschikbaar zijn van thuishulp of gevallen van overmacht.

De Gebruiker verbindt er zich dan ook toe geen enkele schadevergoeding te eisen als gevolg van de onderbreking, opschorting of wijziging van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 7: HYPERLINKS

De websites waarnaar gebruikers van de Website door middel van hyperlinks kunnen worden verwezen, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de eigenaren van deze sites.

Het bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af voor het materiaal en de gegevens van welke aard dan ook die zich op deze websites bevinden of verspreid worden op deze websites en voor de verwerking van persoonsgegevens die daar plaatsvindt. Het bedrijf is inderdaad alleen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens op zijn eigen website, zoals vermeld in het privacybeleid.

Daarnaast moet u er meer over weten.

ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS

De informatie die wordt gevraagd bij het registreren voor de website is noodzakelijk en verplicht om toegang te krijgen tot bepaalde diensten die aan de gebruiker worden aangeboden. In het bijzonder kan het e-mailadres door het bedrijf worden gebruikt voor de administratie en het beheer van de dienst.

De website biedt de gebruiker het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie met respect voor privacy in overeenstemming met (i) Europese verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (algemene verordening gegevensbescherming in werking getreden op 25 mei 2018 - de "RGPD") in werking getreden op 25 mei 2018 en gedeeltelijk de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tot deze van kracht heeft ingetrokken en (ii) op ​​de (toekomstige) Belgische wetgeving met betrekking tot de uitvoering van voornoemde verordening.

Voor alles met betrekking tot de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker wordt verwezen naar het Privacybeleid.

Artikel 9: TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze gebruiksvoorwaarden zijn volledig en exclusief onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Voor eventuele geschillen met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen de rechtbanken binnen de jurisdictie van het hoofdkantoor van de Vennootschap bevoegd.

bottom of page